Làm Cha Làm Bạn Làm Thầy

Tác giả: Nguyễn Công Điền 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành
 
Giọng đọc: An Đồng