Những Lối Về Ấu Thơ

Tác giả: Phạm Công Luận, Đặng Nguyễn Đông Vy

Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Phương Nam ấn hành

Giọng đọc: Ngọc Quế