Thành Phố Đi Vắng

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Huệ 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành năm 2012

Giọng đọc: Hồng Hà