Thương Nói Sao Vừa

Tác già: Nguyễn Thị Huyền Ngân 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Hà Diễm