Lao Vào Lửa

Tác giả: Nguyễn Thị Thụy Vũ

Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Phương Nam ấn hành
 
Giọng đọc: Kim Xuân