Mỗi Góc Phố Một Người Đang Sống 

Tác giả: Nguyễn Trương Quý

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành năm 2015

Giọng đọc: Hồng Hà