Bánh Trái Mùa Xưa – Nguyễn Ngọc Tư 

487

Bánh Trái Mùa Xưa 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư 

Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn và Công ty Phương Nam ấn hành

Giọng đọc: Ngọc Quế