Viết Từ Bệnh Viện – Nguyễn Hoài Nam 

167

Viết Từ Bệnh Viện

Tác giả: Nguyễn Hoài Nam 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành năm 2005

Giọng đọc: Hướng Dương