Khói Trời Lộng Lẫy – Nguyễn Ngọc Tư

855

Khói Trời Lộng Lẫy 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư
 
Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành
 
Giọng đọc: Kim Phượng