Tình Yêu, Tội Ác Và Trừng Phạt – Nguyễn Huy Thiệp 

3126

Tình Yêu, Tội Ác Và Trừng Phạt

Tác giả: Nguyễn Huy Thiệp 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Trọng Khanh 

05:49