Mình Sinh Ra Đâu Phải Để Buồn

Tác giả: Hamlet Trương & Iris Cao

Nhà Xuất Bản Văn Học ấn hành

Giọng đọc: Diễm Khanh