Người Trong Đau Khổ Vẫn Cười

Tác giả: Hamlet Trương 

Nhà Xuất Bản ấn hành

Giọng đọc: Phạm Tân