Nắng Trong Vườn

Tác giả: Thạch Lam

Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn và Nhã Nam ấn hành

Giọng đọc: Mạc Duy Thắng