Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười – Nguyễn Hiến Lê​

998

Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười

Tác giả : Nguyễn Hiến Lê​

Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin ấn hành năm 2002

Giọng đọc: Thu Hồng