Không Ai Qua Sông

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành
 
Giọng đọc: Xuân Hiếu