Chuyện cũ Hà Nội Tập 2

Tác giả: Tô Hoài 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành năm 2004

Giọng đọc: Hồng Hà