Chuyện Về Thầy Cô & Bạn Bè 

Tác giả: Nguyễn Phi Dương

Nhà xuất bản Thế Giới ấn hành

Giọng đọc: Hạ Diễm