Nỗi đau lịch sử nạn đói 1945

Tác giả: Nhiều tác giả 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành năm 2005

Giọng đọc: Ngọc Hân