Thầy Và Đệ Tử

Tác giả: Lama Guendune Rinpochet

Nội dung sau đây đã được Lama Guendune Rinpoche giảng cho đại chúng tại chùa Dhagpo Kagyu, thuộc vùng Dordorne, Pháp, vào tháng 4-1994… toàn bộ đã được trình bày. Đây là ngôn ngữ nói dịch từ tiếng Tây Tạng thổ ngữ của vùng phía Đông của Kham (cách nói của Rin-Pốt-Chê) vì là một sự diễn nói nên có những sự lặp lại.