Thân Và Tâm

Tác giả: Ajahm Chah

Thân Và Tâm nội dung trình bày chủ yếu bốn phán quán niệm đã được ngài giảng giải rất chi tiết đó là: – Quán niệm thân trong thân – Quán niệm thọ cảm trong thọ cảm – Quán niệm tâm trong tâm – Quán niệm pháp trong pháp.