Gương Sáng Người Xuất Gia

Tác giả: Đại Sư Liên Trì

Đại Sư Liên Trì là người tinh thông tam tạng, hành giải tương ưng. Ngài không những nổi tiếng thời bấy giờ, mà còn lưu danh đến những đời sau. Trước tác của Ngài rất nhiều, tất cả đều rất sâu sắc, dung thông và rất thịnh hành. Thậm chí, đã có người lấy tên Đại sư để xuất bản trục lợi, như Ngài Hám Sơn nói: “Chỉ có tài của Đại sư mới đủ trị quốc, thấu lý đủ để truyền tâm, lời dạy đủ để khế cơ, giới đức đủ để hộ pháp, hành vi đủ để dạy đời, phép tắc đủ để cải sửa; cho đến từ ban vui, bi cứu khổ, tu lục độ rộng khắp…”. Lại nói: “Xem lại lịch đại chư tổ, hầu hết chỉ đơn cử việc tu, ít ai tu trọn vạn hạnh. Nói đến những bậc ngay nơi vạn hạnh làm tỏ một tâm, nơi trần lao thấy tâm tánh Phật, xưa nay ngoài ngài Vĩnh Minh ra, thì chỉ có một mình Đại sư mà thôi”.