48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà

Tác giả: HT Tịnh Không

Chúng ta đã nghe Phật pháp, phải tin sâu có thế giới Cực Lạc ở phương Tây, có đức Phật A-di-đà đại từ đại bi. Phật A-di-đà phát 48 đại nguyện, chỉ cần niệm danh hiệu thì Ngài liền tiếp dẫn chúng ta đến Tây Phương. Ngài có nguyện ấy, chúng ta cũng phải có nguyện vãng sinh Tây Phương ấy. Đầy đủ Tín–Nguyện–Hạnh, tùy thời niệm Phật. Lúc sắp mạng chung, chúng ta có chánh niệm, có thể niệm Phật, Phật A-di-đà liền đến tiếp dẫn. Nếu còn nhớ nghĩ đến một cây kim cọng cỏ nào của thế giới Ta-bà thì phải bị luân hồi trở lại. Niệm Phật cũng không phải là đơn giản, cần phải buông bỏ toàn thân, các thứ phiền nhiễu trong ngoài đều phải vất bỏ, nhất tâm thanh tịnh xưng danh hiệu Phật, sau đó mới có thể tương ưng. Nếu hay đem một câu sáu chữ Hồng danh niệm rõ ràng rành rẽ, nghe rõ ràng rành rẽ, chẳng có mảy may nghi ngờ, những tạp niệm khác tự nhiên tiêu trừ, quyết định sẽ chứng được nhất tâm không loạn. Nếu mọi người tin lời tôi, chân thật niệm Phật, đi đứng nằm ngồi chẳng lìa Phật hiệu, thậm chí trong chiêm bao cũng giữ vững được, đem một câu Phật hiệu thận trọng ghi nhớ nơi lòng, chẳng bị lục căn trần cảnh xâm phạm và quấy nhiễu. Đến chỗ đó tự nhiên tâm không tham luyến, ý chẳng điên đảo, đợi đến khi công phu thuần thục, thế giới Tây Phương Cực Lạc tự nhiên hiện tiền. Quyết không thể lơ là xem thường. Khi niệm Phật, nếu có tâm tán loạn, biện pháp duy nhất là niệm liên tục, đem toàn bộ tinh thần trụ vào sáu chữ Hồng danh là được.


  Sách nói khác:

 • 13 Vị Tổ Tịnh Độ Tông – HT Thích Thiền Tâm - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Những Vị Thiền Sư Đương Thời – Jack Kornfield - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Thiền Sư Trung Hoa – Thích Thanh Từ - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Cực Lạc Du Lãm Ký – Khoan Tịnh Pháp Sư - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Những Tâm Tình Cô Đơn – Nguyên Minh - Tổng Hợp Phật Pháp
 • 48 Tọa Đàm Khế Lý Khế Cơ – Diệu Âm (Minh Trị) - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Phù Trợ Người Lâm Chung – Diệu Hạnh Giao Trinh - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Cội Nguồn Truyền Thừa – HT Thích Duy Lực - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Cặn Bã Ký Ức – Như Sanh - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Vi Tiếu – Sư Viên Minh - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Tạng Thư Sinh Tử – Sogyal Rinpoche - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Từng Giọt Nắng Hồng - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Những Câu Chuyện Thiện Ác – Thích Tâm Thuận - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Tuổi Trẻ Tình Yêu Và Lý Tưởng – Thích Nhất Hạnh - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền – HT Thích Duy Lực - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Chân Thật Niệm Phật Cực Lạc Hiện Tiền - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Tâm Tĩnh Lặng – Achaan Chah - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Quyền Lực Đích Thực – Thích Nhất Hạnh - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Đức Phật Thuyết Giảng Về Tánh Không Và Vô Ngã - Tổng Hợp Phật Pháp