Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền

Tác giả: HT Thích Duy Lực

Tổ-sư-thiền nầy là do đường lối chánh thức của Tổ-sư truyền xuống gọi là tham thiền. Tham thiền không phải là ngồi thiền, ngồi thiền cũng không phải là tham thiền. Nhiều người tưởng lầm rằng ngồi thiền là tham thiền, kỳ thực tham thiền không cần ngồi cũng được. Tổ-sư dạy : Phải khi lao động mà tập tham được mới tốt, nếu chỉ thích ngồi yên một chỗ vắng lặng mà tập tham thì khó hy vọng kiến tánh. Lục-tổ nói : “Đạo do tâm ngộ, bất tại tọa”. Phẩm Tọa Thiền trong Pháp Bảo Đàn Kinh nói đến tọa thiền là tâm tọa chứ không phải thân tọa nghĩa là : Ngoài đối với tất cả cảnh giới thiện ác tâm niệm chẳng khởi gọi là tọa, trong thấy Tự-tánh chẳng động gọi là thiền.