Thiền Sư Trung Hoa

Tác giả: HT Thích Thanh Từ

“Thiền sư Trung Hoa” này, chúng tôi góp dịch trong ba bộ sách “Cảnh Ðức Truyền Ðăng Lục”, “Chỉ Nguyệt Lục” và “Cao Tăng Truyện”. Tuy chung hội cả ba bộ sách, song hành trạng của Thiền sư “ra đi không lưu lại dấu vết”, nên chi không thể tìm kiếm đầy đủ được. Mặc dù thế, chúng tôi nghĩ một câu nói của Thiền sư, nếu độc giả lãnh hội được, cũng có thể đủ tu hành đến giải thoát. Cho nên, chúng tôi không ngại phiên dịch ra đây. Ðặc điểm trong sự truyền bá Thiền tông, Thiền sư không khi nào nói trắng ra những cái gì mình muốn dạy cho kẻ tham vấn. Các ngài khéo dùng những hành động lạ thường, những ngôn ngữ bí hiểm khiến cho người tham vấn phải ngạc nhiên, phải nghi ngờ. …


Đời Thứ Nhất Môn Đệ Lục Tổ Huệ Năng Phần 104:12

Đời Thứ Nhất Môn Đệ Lục Tổ Huệ Năng Phần 204:12

Đời Thứ Nhất Môn Đệ Lục Tổ Huệ Năng Phần 304:12

Đời Thứ Hai Sau Lục Tổ Huệ Năng04:12

Đời Thứ Ba Sau Lục Tổ Huệ Năng - Phái Hành Tư04:12

Đời Thứ Ba Sau Lục Tổ Huệ Năng - Phái Hoài Nhượng Phần 104:12

Đời Thứ Ba Sau Lục Tổ Huệ Năng - Phái Hoài Nhượng Phần 204:12

Đời Thứ Ba Sau Lục Tổ Huệ Năng - Phái Hoài Nhượng Phần 304:12

Đời Thứ Ba Sau Lục Tổ Huệ Năng - Phái Hoài Nhượng Phần 404:12

Đời Thứ Ba Sau Lục Tổ Huệ Năng - Phái Hoài Nhượng Phần 504:12

Đời Thứ Tư Sau Lục Tổ Huệ Năng - Phái Hành Tư04:12

Đời Thứ Tư Sau Lục Tổ Huệ Năng - Phái Hoài Nhượng Phần 104:12

Đời Thứ Tư Sau Lục Tổ Huệ Năng - Phái Hoài Nhượng Phần 204:12

Đời Thứ Tư Sau Lục Tổ Huệ Năng - Phái Hoài Nhượng Phần 304:12

Đời Thứ Năm Sau Lục Tổ Huệ Năng - Phái Hành Tư Phần 104:12

Đời Thứ Năm Sau Lục Tổ Huệ Năng - Phái Hành Tư Phần 204:12

Đời Thứ Năm Sau Lục Tổ Huệ Năng - Phái Hành Tư Phần 304:12

Đời Thứ Năm Sau Lục Tổ Huệ Năng - Phái Hoài Nhượng Phần 104:12

Đời Thứ Năm Sau Lục Tổ Huệ Năng - Phái Hoài Nhượng Phần 204:12

Đời Thứ Năm Sau Lục Tổ Huệ Năng - Phái Hoài Nhượng Phần 3

Đời Thứ Năm Sau Lục Tổ Huệ Năng - Phái Hoài Nhượng Phần 4

Đời Thứ Sáu Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 1

Đời Thứ Sáu Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 2

Đời Thứ Sáu Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 2

Đời Thứ Bảy Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 1

Đời Thứ Bảy Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 2

Đời Thứ Bảy Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 3

Đời Thứ Tám Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 1

Đời Thứ Tám Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 2

Đời Thứ Chín Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 1

Đời Thứ Chín Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 2

Đời Thứ Mười Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 1

Đời Thứ Mười Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 2

Đời Thứ Mười Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 2

Đời Thứ Mười Một Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 1

Đời Thứ Mười Một Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 2

Đời Thứ Mười Một Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 3

Đời Thứ Mười Hai Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 1

Đời Thứ Mười Hai Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 2

Đời Thứ Mười Ba Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 1

Đời Thứ Mười Ba Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 2

Đời Thứ Mười Ba Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 3

Đời Thứ Mười Ba Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 4

Đời Thứ Mười Bốn Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 1

Đời Thứ Mười Bốn Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 2

Đời Thứ Mười Bốn Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 3

Đời Thứ Mười Lăm Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 1

Đời Thứ Mười Lăm Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 2

Đời Thứ Mười Lăm Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 3

Đời Thứ Mười Sáu Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 1

Đời Thứ Mười Sáu Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 2

Đời Thứ Mười Sáu Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 3

Đời Thứ Mười Sáu Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 4

Đời Thứ Mười Bảy Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 1

Đời Thứ Mười Bảy Sau Lục Tổ Huệ Năng Phần 2