Cội Nguồn Truyền Thừa

Tác giả: HT Thích Duy Lực

Quyển sách này rất có giá trị đồi với người tham thiền, nhưng rất tiếc vì có ý kiến của người biên soạn (người biên soạn đây chỉ người sưu tập để xuất bản) xen vào nên làm giảm giá trị quyển sách. Người biên soạn  hình như không có tham thiền, đối với Phật pháp cũng chưa được thông thạo, chỉ đem những tác phẩm như Tham Thiền Tu Pháp, Nguyệt Khê Ngữ Lục, Phật Pháp Vấn Đáp Lục, Đại Thừa Bát Tông Tu Pháp của Ngài Nguyệt Khê gom lại thành quyển sách này, trong đó lại thêm vào những lời của người giáo môn và ý kiến  của  tự mình, nghịch với ý chỉ của ngài Nguyệt Khê mà chẳng tự biết, mà người biên soạn chỉ biết giữ bản quyền – không cho người khác in lại, đối với văn tự trong sách, do người sắp chữ sắp lộn, có rất nhiều chỗ lời sai chữ trật cũng vẫn để y nguyên mà không dò lại và sửa cho kỹ. Chúng tôi vì muốn giữ đúng ý chỉ của ngài Nguyệt Khê mà chẳng di hại cho người đọc nên lược bỏ phần nghịch với ý chỉ của ngài và giảm bớt những lời trùng nhau. Nguyệt Khê Thiền sư đã tịch năm 1965, sách này in được năm 1971.Cuối quyển sách này có bài đề mục là Nguyệt Khê Pháp sư Cao Ngọa Xứ Bi văn (tiều sử), soạn năm 1971, soạn giả tự xưng là đệ tử Trí Viên, trong đó không đề cập đến sự viên tịch của ngài Nguyệt Khê, nên chúng tôi dịch thêm tiểu sử của Ngài do mục Vương Cảnh Khánh soạn. Dù chúng tôi giữ thái độ thận trọng trong  việc phiên dịch quuyển sách này, nhưng vẫn có thể còn nhiều sơ sót, xin độc giả hoan hỷ chỉ giáo cho.