Con Đường Chính Là Đích Đến

Tác giả: Chogyam Trungpa

Đức Phật dạy rằng thiền định là phương pháp tu tập tinh thần cốt lõi. Những giáo lý kinh điển dạy về ý niệm và kỹ thuật thiền định giúp mang lại nền tảng cần thiết để tỉnh thức, tương tự như những gì Đức Phật đã trải qua. Trong cuốn sách này, Chogyam Trungpa đã trình bày các phương pháp tu tập tinh tế sẽ phát triển sự định tâm, quán sát và trí tuệ như thế nào. Ông cũng hướng dẫn chúng ta tránh xa những cạm bẫy của bản ngã: cảm giác thôi thúc để sử dụng thiền định phục vụ cho tham vọng cá nhân.