Thiên Thần Nổi Loạn

Tác giả: Anatole France

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn Hà Nội ấn hành 2015

Giọng đọc: Thuỷ Tiên