Cơn Giông – Lê Văn Thảo

1462

Cơn Giông 

Tác giả: Lê Văn Thảo

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Minh Thành