Đại Úy Cảnh Sát Hình Sự – Võ Phi Hùng

1362

Đại Úy Cảnh Sát Hình Sự 

Tác giả: Võ Phi Hùng 

Nhà xuất bản Công An Nhân Dân ấn hành năm 2005

Giọng đọc: Minh Thạnh