Đất Lửa – Nguyễn Quang Sáng

2021

Đất Lửa 

Tác giả: Nguyễn Quang Sáng

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành 

Giọng đọc: Minh Hoàng