Trong Gia Đình

Tác giả: Hector Malot

Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin ấn hành 2007

Giọng đọc: Phương Minh