Harry Potter tập 2: Phòng chứa bí mật – J.K.Rowling

42567

Harry Potter tập 2: Phòng chứa bí mật

Tác giả: J.K.Rowling

Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Phương Minh & Kim Kiều