Yêu Người Ngóng Núi

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Phương Linh