Đức Phật đã từ bỏ
Địa vị và hoàng cung
Đi tìm niềm an lạc
Đạt giải thoát vô cùng.

Sao nay ta từ bỏ
Đời an lạc ung dung
Đi tìm những cung điện
Trong tử sinh mịt mùng?


Như Nhiên