Con người có hai cái tâm
Tâm ma tâm phật, gieo mầm trong ta.

Tâm ma nghĩ việc xấu xa
Luôn nghĩ làm ác, gây ra cho mình.

Khiến ta làm việc sát sinh
Tay nhơ dính máu, nhuốm mình máu tanh.

Hại người thân thuộc xung quanh
Chỉ vì ích kỷ, tham sanh ham giàu.

Tâm ác giết hại lẫn nhau
Không tình không nghĩa, làm đau lòng người.

Tâm ác làm chuyện bất lương
Hại người hại bạn, theo đường quỷ ma.

Tâm phật rộng lượng bao la
Không sân không hận, thứ tha mọi điều.

Tâm phật làm thiện từ bi
Bao dung hỷ xã, sân si không màng.

Tâm phật khắc chế hung tàn
Đấu tranh chế ngự, thân ta nghĩ gì.

Con người làm thiện từ bi
Tâm ma tan biến, còn gì trong ta.

Con người làm ác sanh ra
Tâm ma chế ngự, quỷ sa hại người.

Ta nên niệm phật không rời
Giữ tâm chánh niệm, đổi dời cái tâm.

Tâm ma tan biến dần dần
Gắng tu niệm phật, phước phần tăng lên.

Làm thiện sẽ được đáp đền
Nhân nào quả đó, gắng bền đường tu.

(st)