Ham muốn lợi danh ở thế gian

Sao bằng chánh đạo hưởng an nhàn

Gà nhà lúa sẵn gần lò chảo

Hạc bởi không lương tự tại sang

Giàu có trăm năm gìn khó đặng

Luân hồi lục đạo khổ muôn ngàn

Khuyên người giác ngộ đường sanh tử

Để mất thân người khó nỗi an.

Tứ Kệ Tĩnh Tâm
Nguồn: Ánh Nhiên Đăng