Nhất điểm sương tàn bóng xế qua

Tu hành mau kíp trở về già

Công danh cái thế sanh tâm mị

Phú quý kinh nhân dục tánh tà

Vạn tử thiên sanh trầm địa ngục

Nhất đao lưỡng đoạn lụy giang hà

Cảnh trần nhơ bợn đừng mê mết

Thoát tục tầm tiên chớ đợi già.

Tứ Kệ Tĩnh Tâm
​Nguồn: Ánh Nhiên Đăng