Cuộc đời ví thể bóng lìa Tây

Sao chẳng hồi tâm thoát kiếp này?

Phú quý mãn căn dường bọt nước

Vinh hoa hết số tợ bèo mây

Dùng gươm Trí huệ lìa tình dục

Mượn cửa Từ bi dứt ái dây

Sớm lướt thuyền Sen xa bến tục

Giã từ biển thế thẳng đường Tây.

Tứ Kệ Tĩnh Tâm
Nguồn: Ánh Nhiên Đăng