– Giữ Thân trong sạch hạnh phúc biết bao!

– Giữ Miệng trong sạch hạnh phúc biết bao!

– Giữ Ý trong sạch hạnh phúc biết bao!

Thân cùng Khẩu, Ý trọn lành

Xa lìa tội lỗi gần cành hoa sen

Ai mà Thân, Khẩu, Ý rèn

Giữ theo thiện nghiệp thân bèn đặng an

Ba nghiệp hằng đặng rảnh rang

Thác rồi nhập Thánh là đàng xưa nay

Bị mắng chửi, lòng chẳng phai

Với người tham lẫn giận gây chẳng sờn

Giữ mình thanh tịnh là hơn

Dầu ai gây oán chuốc hờn mặc ai.

Nguồn: Ánh Nhiên Đăng