Cảm ơn người cho ta phương tiện
Làm những điều từ thiện từ tâm
Cuộc đời được mấy trăm năm
Công phu lao tác thăng trầm quản chi

Chốn nhân gian thị phi buông xã
Nghiệp duyên còn vay trả chưa xong
Hồi hướng công Đức thảy đồng
Trọn thành Phật đạo thoát vòng trầm luân

Mong sanh chúng gội nhuần mưa Pháp
Bền gan cùng bão táp phong ba
Đến đi trong cõi ta bà
Kiên trì hạnh nguyện vượt qua não phiền

(Bạch Vân Nhi)