Thế gian biển khổ điêu tàn
Nhân tình trôi nổi than phiền khổ đau
Mưu cầu hạnh phúc bền lâu
Sông sâu phiền não hồi đầu thoát ra

Sanh già chi phối thân ta
Vô thường chi phối chúng sanh ta bà
Tu nhân hỷ xả vị tha
Cái ta bản ngã sẽ xa nghiệp trần

Phân vân trước cảnh nhân sinh
Mãi theo thế thái nhân tình hay sao
Hay là theo đạo xuất trần
Một đời đau khổ muôn đời thân an

Nhân gian đau xót lệ tràn
Tranh đua danh lợi muôn vàn khổ đau
Tiền tài vật chất hại nhau
Không màn nhân quả đời sau thế nào

Mong sao Phật đạo nhiệm màu
Chúng sanh thấu hiểu hồi đầu chơn tâm
Quay về học đạo thậm thâm
Thoát ly phiền não thoát vòng vô minh

Dòng đời trôi tựa dòng sông
Nào ai tắm được đôi lần trong đây
Lành thay giác ngộ thân này
Cũng không hằng hữu đổi thay tháng ngày

Vui thay chánh đạo phô bày
Truyền lưu nhân thế đổi thay nhân tình
Nhân sinh thoát cảnh điêu linh
Nhân gian tịnh độ không còn đâu xa

Thích Pháp Trí