Viên Liễu là một thầy tướng số danh tiếng. Nhìn chỉ tay hay mũi của người nam hay nữ ông có thể dự đoán vận mệnh của người đó. Một hôm, có một vị đại thần dắt con đến nhờ ông xem. Xem xong rồi ông nói năm nay con của vị quan kia sẽ chết.

Vị quan nghe xong rất đau khổ. Trên đường về nhà ông gặp một nhà sư. Sư thấy ông buồn nên ngừng chân hỏi:

– Có việc gì mà trông ông sầu não vậy?

Vị quan liền kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện mình. Hòa thượng xem lại tướng cho đứa nhỏ tìm hiểu vận mạng của nó. Xem xong, vị tăng nói:

– Chỉ có phúc mới cứu được mạng của cháu. Nhưng để có duyên làm chuyện phước thì chẳng dễ. Để có duyên tốt nhất ngài nên phóng sinh. Tạo phức bằng hành động thiện không giết hại sinh vật thì có thể bảo vệ mạng sống con trai ông.

Nghe lời vị tăng, ông liền phát nguyện không bao giờ sát sinh mà lại còn phóng sinh. Ông tin tấn làm việc thiện vài năm rồi cha con ông lại lên gặp vị hòa thượng. Vị hòa thượng nói:

– Chưa đủ, ông phải làm nhiều việc thiện nữa để cứu mạng con ông

Vị quan đó lại nỗ lực cứu nhiều sinh vật hơn nữa. Khi gặp ai khó khăn hay có dịp làm phước ông đều sẵn lòng bỏ bạc, thời gian để cứu giúp. Nhờ vậy, viên quan cũng cứu được vô số sinh linh và người con đến năm thầy tướng nói chết yểu vẫn sống và trở nên mạnh khỏe.

Nhà tướng số Viên Liễu hiểu được điều này. Nên từ đó về sau, nếu ông coi số cho người nào có vận xấu, ông đều khuyên giải họ làm việc thiện tích đức tránh sát sinh. Nhờ tu đức mà nhiều người đáng lẽ phải chết trong khổ đau thì họ lại được trường thọ và trở nên giàu sang hạnh phúc.


St