Khi là đứa trẻ sinh ra,
Cuối đời tất yếu, tuổi già hoại tan.

Hoa kia nở để rồi tàn,
Thành, tru, hoại, diệt, hợp tan vô thường.

Kiếp người chẳng phải vấn vương,
Tu được phước huệ rộng đường về thiên.

(st)