Khi là đứa trẻ sinh ra,
Cuối đời tất yếu, tuổi già hoại tan.

Hoa kia nở để rồi tàn,
Thành, tru, hoại, diệt, hợp tan vô thường.

Kiếp người chẳng phải vấn vương,
Tu được phước huệ rộng đường về thiên.

ĐẠO là con đường mở khai
PHẬT đà tự giác ai ai kính vì.

LÀ trí tuệ là từ bi
ĐẠO thường luân lý thực thi hằng ngày.

NHÂN tâm bình đẳng sơ khai
BẢN nguyên chủng loại ở ngay cõi đời.

LÀ người hay vật khắp nơi
NGƯỜI thời phước báo còn lời nào khen.

PHẬT tâm biểu tượng hoa sen
TỬ thành con Phật như đèn hải đăng.

HÃY gìn thân nghiệp siêng năng
SỐNG đời đạo hạnh nói năng ôn hòa.

AN lành suy nghĩ chánh tà
VUI trong hỷ xả quả là từ bi.

HƯỚNG tâm thẳng bước mà đi
VỀ nơi Tịnh cảnh ít khi lạc đường.

PHẬT đà tỉnh thức mười phương
PHÁP mầu chiếu sáng đêm trường lãng sao.

TĂNG già hoằng pháp thanh tao
VÀ đem hạnh nguyện đi vào dân gian.

SỐNG trong biến chuyển vẫn an
THỰC tâm đạo hạnh gian nan kiên trì.

VỚI lời tự nguyện khắc ghi
NĂM điều căn bản quả thì đẹp thay.

ĐIỀU này nhân quả triển khai
RĂN gìn nghiêm túc tương lai đạt thành.

CĂN duyên nền tản tinh anh
BẢN văn ghi tạc nhân lành hôm nay.

LÀ điều căn bản sơ khai
KHÔNG nầy là pháp Như lai mở bày.

SÁT người hại vật liền tay
SANH vào tù tội ai thay cho mình.

TRỘM tham vật nhỏ đừng khinh
CẮP đầy vào túi thình lình hiểm nguy.

TÀ tình vọng ngoại nghĩ suy
DÂM tâm phá sản ít khi ai ngờ.

VỌNG ngôn bất tín ai nhờ
NGỮ ngôn chân thật thờ ơ sao đành.

UỐNG ăn nuôi dưỡng nhân lành
RƯỢU sai thuốc nghiện hoành hành bản thân

(ST)