Xuất gia không phải là nghèo

Xuất gia là để noi theo Phật Đà

Xuất gia lý tưởng cao xa

Xuất gia để khỏi bôn ba chợ đời

Xuất gia điều tốt tuyệt vời

Xuất gia có nghĩa xa rời thế gian

Xuất gia giải thoát nhẹ nhàng

Xuất gia tự tại muôn ngàn bình yên

Xuất gia để hết não phiền

Xuất gia để trụ cửa thiền trau tâm

Xuất gia tam giới cao thâm

Xuất gia vượt khỏi mê lầm trầm luân

Nguồn: Đạo Phật Ngày Nay