Câu hỏi: Thưa Thầy, ăn cơm rượu có phạm giới cấm uống rượu không?

Trích: Phật Pháp Vấn Đáp 32
http://phatphapungdung.com/phat-phap-van-dap-32-thay-thich-phuoc-tien-23079.html