Người đi tu trước hết là hy sinh gia đình, hy sinh tình cảm riêng, hy sinh nguồn hi vọng của gia đình và bên cạnh đó phải đủ bản lĩnh hy sinh tất cả nhu cầu riêng tư của bản thân.

Người xuất gia là con người bước đi một con đường cao rộng, một con đường sống vì tất cả mọi người, một con đường bắt đầu bước vào cuộc hy sinh mà không có những nhu câu riêng cho bản thân mình. Đó là một con người đạo đức, giàu lòng vị tha, thương yêu chúng sanh.

Trích trong bài giảng: Xuất gia gieo duyên để làm gì?