Chơi với người tốt như đi trong sương, tuy không ướt áo nhưng thân thường mát rượi.
Chơi với người xấu như đi giữa rừng gươm, tuy không bị thương nhưng thường sợ hãi…

Trích trong bài giảng: “Kinh Pháp Cú Phẩm Ác (Câu 123-125)”