Cho người ở xa để xem lòng trung. Cho người ở gần để xem lòng kính.
Sai người làm việc để xem cái tài. Hỏi người lúc vội vàng để xem cái trí.
Hẹn người ngặt ngày để xem đức tín. Cho người tiền để xem liêm nhân.
Giao cho người việc nguy để dò khí tiết.
Cho người đánh chén say sưa để tường bản lĩnh.
Dùng thưởng, phạt để rõ tâm can của người. 

Trích trong bài giảng: Làm Người Khó