Xin Thầy có thể chỉ dẫn giúp con cách hộ niệm cho những người bị khiếm thính?